CƠ SỞ PHÁP LÝ VIỆC TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH

Chúng tôi đang cập nhật thông tin

Căn cứ Công văn 5543/BGDĐT-QLCL ngày 06/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh.....